Terms of Deliver

 Article 1: Definition
1. Buyer: any natural or legal entity which has an agreement with BookIsh Publisher on the supply of services or products.
2. BookIsh Publishers; the supplier, hereinafter referred to as the publisher. The natural or legal entity that has accepted the order of the purchaser.

Article 2: General provisions
1. At all means all agreements by the publisher with application of these conditions of supply the Dutch law is applied.
2. The agreement to supply and procurement is created by placing an order through the website or by email. Only orders made by email will be confirmed and handled.
3. These conditions of supply shall apply to all transactions between the publisher and its customers like individuals, bookshops, libraries, and webshops.

Article 3: Prices and offers
1. All prices quoted on the website, includes 6 % VAT, unless otherwise indicated.
2. All offers made on this website are subject to price, which implementation and time of delivery. Publisher has the right to adapt the mentioned price and deliverance time.
3. All offers by the publisher are entirely optional, except where otherwise expressly written provides, or otherwise agreed with buyer.

Article 4: Supplies
1. Declared delivery times by the publisher are indicative. In case of surpassing of any delivery period, the purchaser is not entitled to any compensation.
2. Supply will take place in the Netherlands unless otherwise agreed and carried out at the place and time of the goods ready for dispatch to buyer.
3. Delivery of goods shall be carried out for risk of the buyer on the last known address of buyer, as recorded in the database of the publisher.
4. Any shipment and administrative costs are for the account of the buyer.

Article 5: Payment
1. The publisher is entitled to suspend its obligation to supply the buyer if this still has a commitment to the publisher, in particular on outstanding invoices for deliveries.
2. The payment of invoices must be carried out in the manner and within the time limit indicated on the invoice. Payment period is 21 days after invoice date.
3. When the invoice remains unpaid, even after a reminder and written warning, BookIsh Publishers bears the claim to the National Collection Agency. The amount payable is then increased in that case with legal.
4. All supplied goods by the publisher to buyer remain under contract the property of the publishing house until all the sums are made payable for the goods delivered and are met under that Agreement.

Article 6: advertisements and liability
1. The purchaser has the obligation at delivery to examine whether the goods are met with the conditions stated in the Agreement. If this is not the case, the purchaser must notify this within seven working days of receipt by writing or e-mail.
2. Where there is evidence that the goods did not respond to the Agreement, the publisher has the choice of replacing the damaging by new products or to refund the buyer according the invoice value.
3. Returning goods can only be accepted if the goods are intact. The cost of these returns are for the account of buyer, unless otherwise agreed.

Article 7: surplus
Returning stock as the result of a large order are not accepted; there is no right of return. In case we deviate from this scheme, it will always be confirmed in writing. In this case there is no more than one application for returning per customer per year, at the latest in November, to be handled. This applies to bookshops with a turnover exceeding € 20.000, – for the previous year and no more than 2% of these sales can be returned. The returning of goods to Bookish Publishers must be send on a Franco basis, together with the necessary written consent. On the amount to be credited, 15% as administrative costs and the regular bookshop discount will be charged. Before processing an application for returning goods, all outstanding invoices must be paid.

Article 8: Other provisions
1. Derogations from these conditions are exclusively in force if previously agreed between the publisher and buyer.
2. All disputes related to or arising from these general conditions and/or a supply agreement with the publisher will be submitted to a competent Dutch court.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN BOOKISH PUBLISHERS

Artikel 1: Definitites
1. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft of aangaat met de uitgeverij betreffende de levering van diensten f producten.
2. BookIsh Publishers; de leverancier, hierna te noemen ‘de uitgeverij’. De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht van de koper heeft aanvaard.

Artikel 2: Algemene Bepalingen
1. Op alle door de Uitgeverij met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via het bestelformulier op de website of per e-mail. Alle bestellingen worden per e-mail bevestigd.
3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Uitgeverij en haar afnemers c.q. individuen, boekhandels, bibliotheken, leesclubs en webshop.

Artikel 3: Prijzen en aanbiedingen
1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op boeken bedraagt 6%.
2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. De Uitgeverij is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen.
3. Alle aanbiedingen van de Uitgeverij zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.

Artikel 4: Leveringen
1. De door de Uitgeverij opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
2. Levering vindt plaats in Nederland door TNT Post tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.
3. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals geregistreerd in de database van de Uitgeverij.
4. De Uitgeverij is gerechtigd verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
5. Boekverkopers kunnen vooraf informeren naar de gehanteerde percentages m.b.t. aantal geleverde exemplaren of boektitels.

Artikel 5: Betalingen
1. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de Uitgeverij in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij eenmalig verzend- en administratiekosten worden berekend.
2. De Uitgeverij is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan de Uitgeverij, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van de Boekhandel aan koper.
3. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur. Betalingstermijn is 21 dagen na factuurdatum.
4. Wanneer de factuur onbetaald blijft, ook na betalingsherinnering en schriftelijke aanmaning, draagt BookIsh Publishers de vordering over aan het Nationaal Incasso Bureau. Het te betalen bedrag wordt in dat geval verhoogd met de wettelijke rente, incassokosten en bureaukosten.
5. Alle door de Uitgeverij conform de overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van de Uitgeverij totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

Artikel 6: Reclames en aansprakelijkheid
1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de Uitgeverij daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Uitgeverij de keuze de betreffend producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te compenseren danwel te restitueren.
3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 7: Overtollige voorraad
Aanvragen voor retouren die het gevolg zijn van een te ruime bestelling kunnen in principe niet worden geaccepteerd; er is geen recht van retour. Mochten wij van deze regeling afwijken, dan zal dat altijd schriftelijk worden bevestigd. In dit geval wordt per afnemer maximaal één retouraanvraag per jaar, uiterlijk in november, in behandeling genomen. Dit geldt voor boekhandels met een omzet groter dan € 20.000,- over het voorgaande jaar. Er wordt maximaal 2% van deze omzet retour genomen. Retourzendingen worden franco aan Bookish Publishers gestuurd, vergezeld van de nodige schriftelijke toestemming. Op het te crediteren bedrag worden 15% administratiekosten en de reguliere boekhandelkorting in rekening gebracht. Alvorens een retouraanvraag in behandeling genomen wordt, moeten alle openstaande facturen betaald zijn.

Artikel 8: Overige bepalingen
1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen de Uitgeverij en koper.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met de Uitgeverij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: